டினாஷே சிலையுடன் பணிபுரியும் 'சர்ரியல்' தருணத்தை வெளிப்படுத்துகிறார்

டினாஷே இன்று 'தி கெல்லி கிளார்க்சன் ஷோ'வில் நின்று, எந்தப் பிரபலம் தன்னை பிரமிப்பில் ஆழ்த்தினார் என்று கூறுகிறார். டினாஷே இன்று டிவியில் தோன்றி தொழில் பற்றி பேசுவார்