வில் ஸ்மித்தின் ஆஸ்கார் விருது ஏற்பு உரையைத் தொடர்ந்து ஜிம் கேரி 'நின்று கைத்தட்டலால் நோய்வாய்ப்பட்டார்'

ஆஸ்கார் விருது சர்ச்சையைத் தொடர்ந்து வில் ஸ்மித் மீது ஜிம் கேரி வெடித்துச் சிதறினார், அவர் 'நின்று கைதட்டல்களால் நோய்வாய்ப்பட்டதாக' கூறுகிறார்.