அந்தோணி ஹாமில்டன் மற்றும் மியூசிக் சோல்சைல்ட் ஆகியோர் வெர்சுஸில் மோத உள்ளனர்

ஆன்டனி ஹாமில்டன் மற்றும் மியூசிக் சோல்சில்ட் ஆகியோர் சிறப்பு காதலர் தின வெர்ஸூஸின் போது R&B பாடகர்கள் மற்றும் உலகெங்கிலும் உள்ள காதலர்களுக்காக அணிவகுப்பார்கள்.