Rucci, AzChike மற்றும் Babystone Gorillas ஆகியவை '5Real' சிங்கிளுக்கு இணைகின்றன

Babystone Gorillas உடன் AzChike Rucci '5Real' அவர்களின் சமீபத்திய கூட்டுத் திட்டத்தைத் தொடர்ந்து அவர்களின் சமீபத்திய சலுகையாகும்.