புதிய 'ஹவ் ஃபார் வில் ஐ கோ' காட்சியில் வரைவு தினத்திற்கு லில் யாச்சி உதவுகிறார்

லில் யாச்சியின் 'ஹவ் ஃபார் வில் ஐ கோ' வீடியோவைக் கொண்ட வரைவு நாள் 2022 இல் டிராஃப்ட் டேயின் சமீபத்திய ஆஃபர் ஆகும். இதில் ஜே வெர்சேஸின் பீட் இடம்பெற்றுள்ளது.